SATICI VEYA SAĞLAYICI BİLGİLERİ:
Unvanı : PRODOSS turızm  Tic.Ltd.Şti.
(Sözleşmede prodoss Turizm olarak adlandırılmıştır)
Adresi : mahfesıgmaz mah 79090 sok Halit bahce apt no 3 çukurova adana
Telefon : 03224087474
Email : prodossadana@gmail.com

MADDE 1-KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI veya SAĞLAYICI’ya ait www.pervaturizm.com internet sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, SATICI veya SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI veya SAĞLAYICI tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 2- GENEL HÜKÜMLER:
2.1- ALICI, Madde 1’de belirtilen sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.2- SATICI veya SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

2.3- Sözleşme konusu hizmetin, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI veya SAĞLAYICI sorumlu değildir.

2.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI veya SAĞLAYICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. SATICI veya SAĞLAYICI’nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen imzalayıp geri göndermeyen ALICI, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin “kendini bağlamadığı” savunmasında bulunamaz, tüm sorumluluk kendisinde olup, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür.

2.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI veya SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde; ALICI, doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER:
a)Erken rezervasyon, özel dönem ( yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklama işlemi iptal edilemez. Ancak ALICI konaklaması ile birlikte uygun olan Seyahat İptal Güvence Paketi satın almış ise 11.Maddede belirtilen şartlar dahilinde işlem yapılabilir. ALICI bunu bilerek ve kabul ederek hizmeti satın almıştır.

b)ALICI’dan erken rezervasyon indirimli, özel dönem ya da promosyolu ürünler dışında kalan ürünler için gelen iptal talepleri hizmet sağlayıcı ile istişare edilip alınan onaylar doğrultusunda yapılabilir. Hizmet sağlayıcının kabul etmemesi durumunda herhangi bir iade yapılamaz.

c)prodoss Turizm hizmet sağlayıcı ile ALICI arasında aracı konumdadır. Hizmet sağlayıcı tur operatörü tarafından satışı yapılan hizmetin niteliği gereği işbu sözleşme kapsamında yapılan mesafeli satışlarda Yönetmelik gereği ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak ALICI hizmetini iptal talebinde bulunduğunda, hizmet sağlayıcının onay vermesi kayıt ve şartıyla hizmetine 15 gün kalaya kadar iptal talebi kabul edilebilir. Hizmet sağlayıcının iptale onay vermemesi durumunda prodoss Turizm’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, tüm bedel ALICI’dan tahsil edilir. ALICI bunu kabul ederek hizmeti satın almıştır.

MADDE 4-ÖN BİLGİLENDİRME
Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği ALICI www.prodoss.net internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyonlarda satın alım aşamasından önce seçtiği hizmete ilişkin tarih fiyat, ürün, konsept vb. tüm bilgileri içeren ön bilgilendirme formunu onaylayarak satış işlemini gerçekleştirebilmektedir. İlgili onayların elektronik ortamda kayıtları tutulmaktadır. Çağrı Merkezi ile yapılan telefonda satışlarda ise bu bilgiler satışı gerçekleştiren temsilci tarafından ödeme aşamasından önce ALICI’ya sözlü olarak iletilir ve sözlü onayı alındıktan sonra ödeme işlemi yapılır. Yapılan bu sözlü onay süreci çağrı merkezi sistemi ses kayıtlarında saklanmaktadır.

MADDE 5-İPTAL, VAZGEÇME, DEĞİŞİKLİKLER:
SATICI veya SAĞLAYICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun ALICI’ya en kısa sürede bildirmesi gerekir. Bu durumda ALICI’nın tazminat hakkı yoktur. ALICI’ya kullanmadığı tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

MADDE 6-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1- SATICI veya SAĞLAYICI olası iptal bildirimlerini, ALICI’ ya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

6.2- SATICI veya SAĞLAYICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ve “ön bilgilendirme formu” ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır. ALICI sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. ALICI bu sözleşmeye, “ön bilgilendirme formunda” belirtilen katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ALICI bundan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. Bu doğrultuda ALICI’ya verilen ön bilgilendirme katılımcıya verilmiş sayılır.

6.3- ALICI’nın satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI veya SAĞLAYICI’ya ve konaklama tesisine derhal yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI’nın şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli ALICI’nın özen borcudur.

6.4- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle ALICI sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde SATICI veya SAĞLAYICI bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ALICI iptal talebinde bulunduğu taktirde, SATICI veya SAĞLAYICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

6.5- SATICI veya SAĞLAYICI, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. SATICI veya SAĞLAYICI’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI veya SAĞLAYICI, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
SATICI veya SAĞLAYICI’nın işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI veya SAĞLAYICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

6.6- Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

MADDE 7-GİZLİLİK:
ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI veya SAĞLAYICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
SATICI veya SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MADDE 8-BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME:
a)Sözleşmeye taraf SATICI veya SAĞLAYICI hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

b)ALICI’ya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler ALICI’nın talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına SATICI veya SAĞLAYICI tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi ALICI ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, SATICI veya SAĞLAYICI’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

c)Kredi kartıyla hizmet satın alan ALICI erken ödeme, taksit azaltma vb. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

d)ALICI kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde SATICI veya SAĞLAYICI kredi kartından almış olduğu bedeli yine ALICI’nın kredi kartına iade edecektir. SATICI veya SAĞLAYICI’nın sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve ALICI arasında gerçekleşir, SATICI veya SAĞLAYICI’nın herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, SATICI veya SAĞLAYICI’nın herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

e)Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

MADDE 9-YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. ALICI’lar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti”ne veya “Tüketici Mahkemesi”ne yapabilirler.

MADDE 10-DUYURU:
SATICI veya SAĞLAYICI kendisinden herhangi bir hizmet satın alan ALICI’sının veya ALICl’larının vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik elektronik postala gönderimi, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu”na uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. ALICI imzalamış olduğu bu sözleşmeyle SATICI veya SAĞLAYICI’nın kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. ALICI’lar kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir.
SATICI veya SAĞLAYICI, ALICI’sına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden SATICI veya SAĞLAYICI’nın kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@polarwest.com.tr mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla SATICI veya SAĞLAYICI’ya bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

MADDE 11-İPTAL GÜVENCE PAKETİ BİLGİLERİ
Katılımcı tarafından ayrıca “Yurtiçi İptal Güvence Paketi” satın alınması durumunda ürün sorumluluk sigortası kapsamında aşağıda belirtilen teminatlar güvence altına alınmış olacaktır.
Poliçe ile ilgili uygulanacak genel şartlar:
1-İptal Güvence paketi satın alan tüketiciler tesise giriş gününe 72 saat kalaya kadar koşulsuz ve kesinti yapılmadan rezervasyonlarını iptal edebilirler.

2-İptal Güvence Paketi aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün iptal güvence paketi kapsamında iptal edilir, talep edilen yeni tarih, ürün ya da isimler için günün koşullarından yeni rezervasyon açılarak işlem yapılır.

3-İptal güvence paketi rezervasyon tarihinden itibaren 7 gün içinde ücreti karşılığında yapılmaktadır. 8. gün ve sonrası için iptal güvence paketi alınamaz.

4-İptal talebine karşılık yapılacak olan iadelerde tahsil edilen iptal güvence paketi prim tutarı iade edilemez ya da satılan iptal güvence paketi iptal edilemez.

5- Otel/Tur konaklaması ile birlikte promosyon ve ekosınıf dahil tüm havayolu bilet rezervasyonları iptal güvence paketi kapsamı dışında olup ilgili havayolu firmasının iptal koşulları ve uygulamaları geçerlidir. İptal güvence paketi ücretlendirmesinde uçak ve/ veya otobüs ulaşım tutarı hariç konaklama ve/veya diğer hizmetler tutarı baz alınarak iptal güvence paketi ücreti tahsil edilir. İptal güvence paketi uygulamasında uçak/otobüs ulaşım bedeli hariç tutulur.

6- İptal güvence paketi uygulaması yurtiçi tesisler, kültür turları ve Kıbrıs turlarında belirlenen kampanyalı tesis ve turlarda geçerlidir.
Aşağıdaki hal ve koşullar İptal güvence paketi kapsamı dışında tutulacaktır:
•Harp ve mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma ve buna benzer halleden doğan iç karışıklıklar
•Terör olayları
•Salgın ve yaygın hastalıklar
•Deprem, sel gibi doğal afetler.